U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Beperken van grondinname

Logistieke faciliteiten nemen aanzienlijk ruimte in. Met de realiteit van de alsmaar stijgende digitale economie, vraagt stedelijke logistiek steeds meer om sleutelposities nabij stadscentra, waar beschikbare ruimte schaars is en verkeer en vervuiling meer aanwezig zijn dan op andere locaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat we natuurbehoud kunnen garanderen bij het invullen van de vastgoedwensen van onze klanten. 

Om de grondoppervlakte van onze ontwikkelingen te beperken, zetten we dan ook maximaal in op het bouwen van meerlagige gebouwen. Daarnaast is brownfieldontwiklkeling een heel bewuste keuze. Op die manier herwaarderen en transformeren we immers brownfieldgronden tot waardevolle sites voor onze klanten en lokale gemeenschappen. Onze focus ligt hierbij op uitbreidingslocaties en we respecteren de verschillende landschapsvormen door onder andere het ontwikkelen van intelligente logistieke gebouwen op hellende terreinen.

Waarom het beperken van grondinname noodzakelijk is

De transformatie van natuur-, landbouw- of bosgebieden naar verstedelijking noemen we 'bodemartificialisering'. Bij Goodman zijn we er ons terdege van bewust dat deze verstedelijking onmiskenbaar druk legt op de relatie tussen mens, gemeenschap en natuur omdat het onder andere de biodiversiteit kan schaden. 

Daarom zien we het als onze plicht om onze grondinname maximaal in te perken. Logistieke ruimte verticaliseren biedt hierop een antwoord: opwaarts bouwen in plaats van zijwaarts vermindert de druk op de reeds schaarse stedelijke ruimte. We werken voortdurend aan innovatieve oplossingen om onze grondinname in te perken en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar logistieke ruimte dicht bij stedelijk gebied.

Hoe beperkt Goodman grondinname

Voor onze klanten is "het juiste pand in de juiste locatie" uiterst belangrijk. Zij willen zich zo dicht mogelijk vestigen bij consumenten en belangrijke verkeersknooppunten. Onze strategie bestaat er dan ook in om grondposities te verwerven dicht bij dichtbevolkt stedelijk gebied. Tegen 2050 zal immers twee derden van de wereldbevolking in steden wonen.*

Het maximaal inperken van onze grondinname maakt integraal deel uit van onze duurzaamheidsvisie. Daarom bouwden we sterke expertise op in:

  • Brownfieldonwikkeling: 50% van onze ontwikkelingen zijn gerealiseerd op brownfieldgronden
  • Identificeren van uitbreidingslocaties
  • Ontwerp en ontwikkeling van meerlagige logistieke ruimte, een oplossing om de impact op het milieu te beperken
  • Ontwerp en gebouw aanpassen aan verschillende landschapstypes.

* Bron: UN, 2018