U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de domeinnaam www.goodman.com ('website'), die beheerd wordt door Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) en Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) als verantwoordelijke entiteit voor Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) en de entiteiten die onder zijn bestuur vallen ('Goodman Group'). Goodman Group (aangeduid als 'Goodman', 'wij', 'we', 'ons', 'onze') omvat de entiteiten die opgesomd worden op www.goodman.com.

Bij de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer u verder gaat dan de startpagina, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door onderhavige algemene voorwaarden. Wij kunnen deze algemene voorwaarden regelmatig zonder kennisgeving bijwerken. Een dergelijke aangepaste versie wordt van kracht zodra ze op deze website is gepubliceerd. Uw voortgezet gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Privacybeleid
Goodman erkent het belang van uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het privacybeleid van Goodman geldt voor alle persoonlijke gegevens die u naar deze website stuurt. Meer informatie over het privacybeleid vindt u onder de link ‘privacy’ op deze website.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie
Hoewel Goodman de informatie die we op deze website beschikbaar maken te goeder trouw verstrekt, zijn we niet verantwoordelijk als de informatie niet nauwkeurig of volledig is. Vertrouwen op informatie op deze website gebeurt dan ook altijd op eigen risico. De informatie die we beschikbaar maken op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of er wijzigingen zijn van het materiaal en de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor alle teksten, afbeeldingen en andere informatie op deze website ('inhoud') zijn eigendom van Goodman of worden verstrekt met goedkeuring van de eigenaar in kwestie.
U mag deze website raadplegen en er fragmenten van reproduceren door ze af te drukken voor eigen gebruik, te downloaden naar een harde schijf of te downloaden voor distributie naar andere personen, zolang alle vermeldingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten behouden blijven. Reproducties van gelijk welk deel van deze website mogen niet verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden en mogen evenmin gewijzigd worden of geïntegreerd in andere documenten, publicaties of websites. Tenzij expliciet anders vermeld, mag niets op deze website beschouwd worden als het geven van een licentie of gebruiksrecht op enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in de tekst, afbeeldingen en het andere materiaal op deze website.
De handelsmerken, logo's, tekens en dienstmerken die worden weergegeven op deze website zijn eigendom van Goodman of worden verstrekt met goedkeuring van de eigenaar in kwestie. Niets op deze website mag beschouwd worden als het geven van een licentie of gebruiksrecht op enig handelsmerk weergegeven op deze website. Uw gebruik of misbruik van de handelsmerken weergegeven op deze website of van enige andere inhoud op deze website is strikt verboden, tenzij dit gebeurt in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. De links worden te goeder trouw verstrekt en Goodman wijst elke verantwoordelijkheid af voor de beschikbaarheid, inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze andere websites. Het plaatsen van een link naar andere websites impliceert niet dat Goodman deze websites goedkeurt. Meer informatie over websites waarnaar we linken vindt u in de juridische informatie en privacy-informatie gepubliceerd op de website in kwestie.

Disclaimer
Het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico.
Tenzij expliciet anders vermeld, vormt de informatie die we beschikbaar maken op deze website geen aanbod of verzoek tot aankoop van effecten, aandelen of beleggingen. Potentiële aanbiedingen op deze website zullen uitsluitend gebeuren aan entiteiten of personen aan wie een dergelijke aanbieding kan worden gedaan of die volgens de geldende wetgeving een aanbod kunnen doen. De informatie op deze website vormt geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen alleen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten na registratie of met vrijstelling van registratie in overeenstemming met de Amerikaanse Securities Act van 1933.
Wanneer we informatie (of algemeen advies) verstrekken op deze website, dan zijn deze gegevens voorbereid zonder rekening te houden met uw doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Vooraleer u handelt op basis van informatie op deze website, moet u nagaan in hoeverre deze informatie van toepassing is op uw situatie, en relevante verslagleggings- en/of aanbiedingsdocumenten doornemen en gepast advies inwinnen vooraleer u producten aankoopt die op deze website worden vermeld.
Prestaties uit het verleden van producten beschreven op deze website vormen geen betrouwbare indicatie voor prestaties in de toekomst.

Garantie
Deze website wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en voor zover beschikbaar. In de hoogste wettelijk toegestane mate geeft Goodman geen enkele expliciete, impliciete, statutaire of andere garantie (met inbegrip van maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel), met inbegrip van garanties of beweringen dat deze website of gegevens, informatie, advies, opinies, diensten of producten verstrekt, verkregen of gegenereerd door of via deze website volledig, nauwkeurig, betrouwbaar of tijdig zullen zijn of geen inbreuk zullen vormen op de rechten van derden; dat de toegang tot deze website steeds mogelijk zal zijn en geen fouten zal veroorzaken en dat deze website veilig zal zijn. Garanties of beweringen met dit effect worden expliciet afgewezen.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website, tot functies van deze website of delen ervan steeds te beperken of stop te zetten.

Aansprakelijkheid
In de hoogste wettelijk toegestane mate wijst Goodman elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, kosten, verliezen of schulden (met inbegrip van winst-, inkomsten- of goodwillderving) door gebruik van of toegang tot deze website of het onvermogen toegang te krijgen tot deze website of deze te gebruiken of door een wijziging met betrekking tot de informatie op deze website of voortvloeiend uit een andere website die geopend werd via een link op deze website of uit acties die we al dan niet nemen naar aanleiding van e-mailberichten die u ons stuurt.

In de hoogste wettelijk toegestane mate wijst Goodman elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af aangaande het behoud van de gegevens en de diensten beschikbaar op deze website of aangaande het verstrekken van correcties, updates of publicaties in verband met dergelijke gegevens en dergelijke diensten.

Goodman wijst elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor verliezen veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten ten gevolge van uw gebruik van, uw toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website. Het downloaden van materiaal van deze website gebeurt op eigen risico.
Indien de geldende wetgeving bepalingen bevat die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, dan zullen deze bepalingen van toepassing zijn en zal Goodmans aansprakelijkheid, in de hoogste wettelijk toegestane mate, naar eigen goeddunken beperkt worden tot (a) in het geval van diensten, het opnieuw verstrekken van de dienst of het betalen van de kosten voor het opnieuw verstrekken en (b) in het geval van goederen, het vervangen of repareren van de goederen of het betalen van de kosten voor de reparatie of vervanging.

Verboden gebruik
U mag deze website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle geldende lokale, nationale en internationale wetten en regels die verband houden met uw gebruik van deze website. Het is verboden om op deze website elke vorm van onwettige, schadelijke, beledigende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke informatie te publiceren. Het is tevens verboden om de werking van deze website of het gebruik door anderen van deze website te verstoren of te belemmeren of pogingen daartoe te ondernemen. Frauduleuze, ongepaste of illegale activiteiten vormen een reden om uw toegang tot deze website te beëindigen. Wij behouden ons ook het recht voor om potentiële criminele activiteit te melden aan de hiervoor bevoegde instanties.

Overdracht van informatie
Alle niet-persoonlijke gegevens, elke vorm van communicatie en elk materiaal dat u doorstuurt naar deze website (met inbegrip van gegevens, suggesties, vragen, opmerkingen enz.) worden eigendom van Goodman en zullen door Goodman niet als vertrouwelijke informatie worden behandeld. Dergelijke informatie, dergelijke communicatie en dergelijke gegevens kunnen door ons zonder enige verplichting jegens u worden gebruikt.

Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en uitgelegd volgens het recht van New South Wales, Australië.