U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Privacy

Waarom dit privacybeleid?

Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) en Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) erkennen als verantwoordelijke entiteit voor Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) en de entiteiten die onder hun bestuur vallen ('Goodman Group', 'wij', 'we', 'ons', 'onze') het belang van uw privacy en verbinden zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen.[1]  Onderhavig privacybeleid is wereldwijd van toepassing voor Goodman Group en bevat onze benadering om de geldende nationale wetgevingen ter bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens te eerbiedigen. Wij erkennen dat het privacybeleid in de diverse landen waarin we actief zijn kan verschillen opdat het een weerspiegeling is van de lokale regels en wettelijke vereisten.

Wat houdt dit beleid in?

Dit privacybeleid bepaalt het volgende:

 • Hoe we omgaan met persoonlijke gegevens;
 • Hoe we de veiligheid van persoonlijke gegevens garanderen;
 • Hoe we de correctheid van persoonlijke gegevens garanderen;
 • Wat u kunt doen om uw persoonlijke gegevens te raadplegen of te corrigeren;
 • Hoe u met ons contact kunt opnemen voor meer informatie over dit beleid en in verband met vermoedelijke inbreuken.

Hoe passen we dit beleid toe?

Verzameling, gebruik en bekendmaking

Goodman zal uitsluitend persoonlijke gegevens inzamelen, gebruiken en bekendmaken die voor ons noodzakelijk zijn om onze kernactiviteiten uit te voeren, namelijk het bezitten, ontwikkelen en beheren van directe industriële eigendommen en bedrijfsruimtes en de beheerde fondsen.

Verzamelen van gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend via wettige en redelijke middelen verzameld. In het algemeen is het zo dat we persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, rechtstreeks bij u inwinnen, met inbegrip van gegevens die we verzamelen via onze website.

Goodman zal ook persoonlijke gegevens inwinnen over klanten en zakenpartners, met inbegrip van namen, adressen en contactgegevens. Deze persoonlijke gegevens zullen direct of indirect worden ingewonnen via kredietbureaus of andere dienstverleners. Is een bestaande of prospectieve klant of zakenpartner een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, dan kan Goodman waar toegestaan bijkomende gegevens verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Verzekeringsgegevens 
 • Australisch ondernemingsnummer of gelijkwaardige nummers in andere rechtsgebieden
 • Financiële, handels- en bankgegevens
 • Naam- en adresgegevens en e-mailadressen

Gebruik

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken, behalve indien het verzamelen of de bekendmaking van persoonlijke gegevens bij wet vereist is.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende situaties:

 • Waar toegestaan kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe initiatieven of updates over Goodman Group die u wellicht interesseren.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beoordelen van het beginnen, verlengen en beheren van onze zakenrelaties.

Wij zullen ook gegevens inzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals het aantal gebruikers, de bezochte pagina's en de datum en de duur van uw bezoek. Goodman verzamelt deze gegevens voor statistische doeleinden. Door de gegevens te analyseren kunnen we u een betere service aanbieden wanneer u onze website een volgende keer bezoekt. Zoals veel andere websites kunnen we 'cookies' gebruiken die bepaalde gegevens, zoals dataverkeerpatronen, opslaan op computers die een verbinding maken met de website, waardoor wij u beter van dienst zijn.

Wanneer uw persoonlijke gegevens gebruikt worden voor direct marketing, zullen wij procedures implementeren zodat u deze direct marketing op elk moment kunt stopzetten.

Bekendmaking

Persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden indien deze bekendmaking voor Goodman noodzakelijk is om zijn zakenrelaties doeltreffend te beheren. Derden aan wie Goodman uw persoonlijke gegevens kan bekendmaken:

 • Partnerbedrijven voor de verlening van IT-diensten of andere ondersteunende diensten
 • Dienstverleners voor drukwerk en post (geen partners)
 • Kredietbureaus met het oog op kredietcontroles en verdere kredietinformatie
 • Regulerende en andere instanties, wanneer een dergelijke bekendmaking bij wet vereist of toegestaan is
 • Derden die overwegen om te participeren in Goodman Group


Goodman deelt gegevens binnen Goodman Group. Websitegegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) worden overgedragen naar en opgeslagen op servers in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en behandeld en verwerkt door Goodman of zijn dienstverleners. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht, opslag en verwerking van deze gegevens. Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld, in overeenstemming met dit privacybeleid en de lokale nationale wetgeving voor de bescherming van de privacy.

Verzamelde gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn en die zijn ingezameld via de website gebruiken we en maken we bekend als onderdeel van ons proces om onze website voortdurend te verbeteren.

Hoe we omgaan met berichten waarin u contact met ons opneemt

We kunnen de inhoud bewaren van alle contactformulieren die we ontvangen. Persoonlijke gegevens in deze berichten zullen uitsluitend worden gebruikt of bekendgemaakt in overeenstemming met onderhavig privacybeleid.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die voor u interessant kunnen zijn. Websites waarnaar gelinkt wordt zijn zelf verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Het is dan ook belangrijk dat u de privacyverklaring van dergelijke websites doorneemt vooraleer u er persoonlijke gegevens verstrekt.

Fondsenbeheer en genoteerde effecten

Goodman heeft zijn registratiefunctie in Australië en Nieuw-Zeeland respectievelijk uitbesteed aan Computershare Investor Services Pty Limited en Computershare Investor Services Limited ('Computershare'). Alle persoonlijke gegevens die Computershare inwint voor zijn registratietaken, worden door Computershare bijgehouden en beheerd in overeenstemming met het privacybeleid van Computershare. Het privacybeleid van Computershare bepaalt welke gegevens de onderneming voor Goodman verzamelt en aan wie persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt.
U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Computershare voor meer informatie over hun privacybeleid of voor klachten in verband met privacy. U kunt uw verzoek richten tot:

Australian Privacy Officer (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Australië

New Zealand Privacy Officer
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
Nieuw-Zeeland

Wat betreft Goodmans niet-genoteerde fondsen in het VK en continentaal Europa, wordt de registratiefunctie uitgeoefend door derden die de gegevens bijhouden in overeenstemming met de vereisten van de Europese richtlijn voor gegevensbescherming.

Beveiliging

Goodman past diverse beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te beschermen. De absolute veiligheid van gegevensoverdracht via het internet kan niet worden gegarandeerd. Hoewel we alles in het werk stellen om dergelijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar ons worden verstuurd niet waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet gebeurt dan ook op eigen risico. Zodra we persoonlijke gegevens ontvangen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en bekendmaking. Onze beveiligingsmaatregelen gelden zowel voor elektronische als digitale documenten en worden regelmatig herzien en waar nodig verbeterd.

Nauwkeurigheid

Goodman zal alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en bekendmaken nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. De nauwkeurigheid van onze gegevens hangt af van de gegevens die u verstrekt. Neem daarom contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als uw persoonlijke gegevens veranderen, zodat we uw gegevens kunnen bijwerken.

Toegang en correctie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken te raadplegen en te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens waarover Goodman beschikt wilt wijzigen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Bent u een effectenhouder in Australië of Nieuw-Zeeland, neem dan contact op met Computershare via de bovenstaande contactgegevens.

Wij kunnen u in bepaalde omstandigheden de toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot situaties waarbij er een onredelijke impact is op de privacy van anderen of wanneer het ons bij wet verboden is om de gegevens bekend te maken. Indien wij u de toegang ontzeggen, zullen wij hierover altijd uitleg verstrekken.

Contact opnemen

Neem contact op met de Privacy Officer van Goodman indien u:

 • meer informatie wenst over dit beleid;
 • uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, raadplegen of corrigeren;
 • de mening toegedaan bent dat wij een inbreuk hebben gepleegd op onze  privacyverplichtingen;
 • wij uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven bij te houden en u niet wenst dat wij in de toekomst nog contact met u opnemen.

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Goodman op privacy@goodman.com.

Toepasselijk recht

Goodman verbindt zich ertoe de wetten en regels op het vlak van privacy, met inbegrip van de bepalingen in onderhavig privacybeleid, na te leven en houdt zich aan de geldende nationale wetgevingen ter bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens.

Het beleid is van kracht vanaf januari 2011 en is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving op dat ogenblik.

Goodman behoudt zich het recht voor om waar nodig wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid en zal zijn website tijdig bijwerken nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 [1] In de zin van de Data Protection Act van 1988 in het Verenigd Koninkrijk is de 'data controller' Goodman UK Limited of Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.