U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Bosaanleg bij Hatert, Gelderland

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt omdat dit belangrijk is voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos op eigen terrein. Goodman helpt mee om deze ambitie te realiseren.  

In de bocht van de Hatertse weg, gelegen aan het Maas-Waalkanaal en tegen de bebouwde kom van Hatert aan, ligt voormalige landbouwgrond die zeer geschikt is voor de aanleg van nieuw bos. Staatsbosbeheer gaat hier loofhoutsoorten planten die passen bij de locatie en de lokale omstandigheden. Sommige randen van het bos krijgen ruimte voor zoomvegetaties (een kruiden/struiklaag aan de rand) zodat er gevarieerde overgangen ontstaan. Er worden geen grote bomen aangeplant, maar kleiner meerjarig plantsoen. Het zal dan ook enige tijd duren voor er een bos ontstaat met hoge bomen.

Vochtig bos

De bodem van het voormalige grasland bestaat uit stagnerende leem- en kleigronden en is daarmee geschikt voor een nat bostype. In het oostelijke perceel ligt al een klein oppervlak vochtig bos met daarin een poel. Dit bosje zal worden uitgebreid tot een robuustere eenheid. Tussen de twee percelen door loopt een fietspad met aan beide zeiden oude eikenbomen. Deze bomen zullen vrij blijven staan. Met dit project realiseren we 2,6 ha gemengd loofbos. Er worden in totaal 11.750 stuks bomen en struikvormers aangeplant. De hoofdopstand bestaat uit grotendeels Zwarte Els, Gauwe Wilg en Eik met daarbij ook Berk, Haagbeuk, Linde en Zoete kers. Struikvormers Hondsroos, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn, Hazelaar en Lijsterbes. De werkzaamheden zullen in maart aanvangen.

CO2-vastlegging

Bos vervult veel maatschappelijke functies en staat daarom hoog op de duurzaamheidsagenda bij Goodman. In het kader van onze duurzaamheidsbelofte compenseert Goodman Netherlands de ecologische voetafdruk van Nijmegen III Logistics Centre door onder andere de aanplant van het nieuw bos bij Hatert. Naar verwachting zal de CO2-vastlegging van deze aanplant 14,6 ton CO2 per jaar of 5,6 ton CO2 per hectare bedragen, berekend op een periode van 100 jaar (bron: Stichting Probos & Face the Future).

Buitenfonds

Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals het aanleggen van nieuw en herstellen van bestaand bos, kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Projecten waarvoor geen financiering (meer) beschikbaar is. Het Buitenfonds werkt samen met bedrijven en particulieren om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.

Bezoek www.buitenfonds.nl

Ontdek meer